ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈတီႈမိူင်းၵုတ်ႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း (2) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် လၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်းထပ်းၵၼ်လႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈသေ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းပႃးလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း (2) ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ (6) မူင်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈလႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း တီႈပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉမ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ၼမ်ႉၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၼၼ်ႉ လူၼ်ႉသေ ထူမ်ႈထိုင်သဵၼ်ႈတၢင်းၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်း၊ လၵ်းၾူၼ်း၊ လၵ်းသဝ်ၾႆး မၢင်တီႈၵေႃႈလူမ်ႉပႃး၊ တီႈပွၵ်ႉမျဵဝ်ႉမၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းထူမ်သႂ်ႇႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၸၢႆး (1) ၵေႃႉ၊ ယိင်း (1) ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵူႉၵွႆ၊ တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်သဵၼ်ႈတၢင်း၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈသေ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း တႃႇၽဵဝ်ႈသိမ်း ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶုတ်းသႅင်ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးထႅင်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ လီလႆႈမႆႈၸႂ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မီးသၼ်လွႆလွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉသေ ဝဵင်းသမ်ႉယူႇၼႂ်းႁူၺ်ႈဝႆႉလႄႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ပီႊၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးထပ်းၵၼ်ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆႈလူင်းမႃးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26 June 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) မိူင်းတႆးၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၾူၼ်တေတူၵ်းသေ တႃႇၾူၼ်တေတူၵ်းၼၼ်ႉယူႇၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇတဵမ်၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၶၢင်ပွတ်းႁွင်ႇ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ တိူင်းမၢၼ်းတလေးၸိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း