ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၼီႇပေႃး လႄႈ မိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းတႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပူၼ်ႉမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ် 10 လၢၼ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်းသေ မႄႈၼမ်ႉပျမ်ႇမႃႇပုတ်ႉတရႃႇ ဢၼ်လႆၽၢၼ်ႇ မိူင်းတိပႅတ်ႉ လႄႈ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဢိၵ်ႇတင်း မိူင်းပင်းၵလႃးတိတ်ႉသ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမႄႈၼမ်ႉလူၼ်ႉ လူၵ်ႈထူမ်ႈလင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၶူဝ်းၶွင်တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်လႄႈ မီးပႃးလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢႃႇသမ်ႇ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝၼႆႉ ႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်သုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇလူလွမ် ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ 189 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇၸွမ်းၼမ်ႉထႅင်ႈ 10 ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်း 4 လၢၼ်ႉပၢႆ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းဢၼ်းတီးယႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တိုၵ်ႉတေ သိုပ်ႇတူၵ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၼ်းလႄႈ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၼီႇပေႃးၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅင်းတူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၸၢင်ႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ပိုၼ်ႉတီႈသုင် ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ 100 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 July 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ပႆႇထၢတ်ႇပႆႇဝၢႆး ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း တီႈၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉထႅင်ႈ 14 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ် ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း သင်ဝႃႈၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ႁၢႆႉႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 July 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉထူမ်ႈသုင်ႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းႁူဝ်ပိူၺ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 141 ၵေႃႉ လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈယူႇသၢင်ႈ ၵိၼ်သဝ်း၊ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 38 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း