ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉလူၵ်ႈ တီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ 180 ပၢႆ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈဢိၼ်းတီးယႃး တၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၽေးတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလ COVID-19 ယဝ်ႉ တီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ လႆႈထူပ်းပႃးၽေး သၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉ 180 ပၢႆ လႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈဢိၼ်းတီးယႃး ထူပ်းၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေး သၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 180 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵျုႇမၼီႇ 155 ၵေႃႉ ၵူၼ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်မိူင်းပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၾူၼ်ႁိူတ်ႇၵႂႃႇ ၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉၼႆႉ ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ် တင်းဝၢၼ်ႈႁၢမ်းမိူင်းႁၢမ်း ယွၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထွင်းလူၵ်ႈ မၢၵ်ႇမိူဝ်ၶႂၢႆႇၶႂၢင်တဵမ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵၢင်မိူင်း၊ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လူႉၵွႆၵူၼ်ႇပင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ၊ မိူင်းဢီႇတလီႇ၊ မိူင်းလၵ်ႉသ်သႅမ်ႇပိူၵ်ႇ (Luxembourg)၊ မိူင်းၼေႇထိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ၊ မိူင်းသဝိတ်ႇသိူဝ်ႇလႅၼ်ႇ လႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢင်းၵိတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းတိုၵ်ႉမီး ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 1,300 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 July 2021 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ REUTERS ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း တီႈၼႂ်းဝဵင်းလူင်မုမ်းပၢႆး (Mumbai) ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းထူမ်ႇသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ထူပ်းႁၼ် ၶၢပ်ႈတူဝ်ၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉလူၵ်ႈ တီႈၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ၵူၼ်းတၢႆ 180 ပၢႆ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း တီႈႈဢိၼ်းတီးယႃး တၢႆယဝ်ႉ 30 ၵေႃႉ
Photo Credit: AP

တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၶဝ် တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၼမ်လိူဝ်သေၼႆႉယူႇ လင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လူႉၵွႆၵႂႃႇမီး 11 လင် ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇ တီႈလွတ်ႈၽေးယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 May 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉလူမ်းလႅင်ႉလူင်သၢႆႇၵလူၼ်း (Cyclone) ထွၵ်ႉထႄႇ (Tauktae) လႆႈၽတ်ႉၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ၵူႇၵျရတ်ႉ  (Gujarat) မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တီႈဢေႇသုတ်း 21 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းၸူမ်ႁၢႆဝႆႉ 96 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 150,000 ၵေႃႉ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း