ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းၼမ် တီႈမိူင်းပၼ်ႇ

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆၼွင်းလူၵ်ႈထွင်းပတ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းသူၼ် ဢိၵ်ႇတင်း သတ်းလဵင်ႉၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 05 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်း တေႃႇပေႃးၸမ်ထိုင် 22:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၾူၼ်းတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်သေ ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၵ်ႈလႄႈ ၽတ်ႉဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉတုမ်မႆႉ ၵႂႃႇပၢၼ်ႈၶူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလူၼ်ႉၶဝ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် တေပဵၼ်သူၼ်ၼႃးၶဝ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း တူၼ်ႈၶဝ်ႈမၢၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁႅင်းၼမ်ႉထွင်းသေ တူၼ်ႈၶဝ်ႈလႆႈလူမ်ႉတႅတ်ႈၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸိူဝ်ႉၽၵ်းမီႇၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၵဵပ်းဝႆႉၽုၵ်ႇၼႂ်းၼႃး ဝၢႆးဢဝ်ၶဝ်ႈၼႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇ ၼမ်ႉယမ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၶူဝ်းသူၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉ ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပွႆႇလဵင်ႉဝႆႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလူႉတၢႆၼမ်မိူၼ်ၵၼ်၊ ပႃႈဝၼ်း လူႉသုမ်းဝူဝ်း 1 တူဝ်၊ ပႃႈဢူႉ လူႉသုမ်းဝူဝ်း 2 တူဝ်မႄႈလုၵ်ႈ၊ လုင်းၶတ်း လူႉသုမ်းဝူဝ်း 1 တူဝ် လႄႈ ယင်းမီးဝူဝ်းလူႉတၢႆထႅင်ႈ 2 တူဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸၵ်းၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ပဵၼ်ၽႂ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ဝူဝ်းဢၼ်လူႉတၢႆမီး 7 တူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸူဝ်းၽွင်းယၢမ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇသေ ပေႃးထိုင်မႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၾူၼ်ၵမ်းၵမ်းတူၵ်း ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆမႃး 4-5 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်ယင်းတိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇၶႃႈ – ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၵၢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼိူဝ်လွႆ လႄႈ ၾူၼ်တူၵ်းဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၼမ်ႉလုၵ်ႈတီႈလွႆၶမ်းလႆလူင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ဢုင်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေးၵေႃႈ လႆႈလူႉသုမ်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း
တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ဢၼ်ၼမ်ႉႁူၺ်ႈထွင်းပတ်ႉၶဝ်ႈ တႂ်ႈလၢင်ႈႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း
ဝူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထွင်းပတ်ႉလူႉတၢႆ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း