ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20 July 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၾူၼ်းတူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်လႄႈ ၼမ်ႉၾူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးၸွမ်းႁူၺ်ႈ ၸွမ်းလွႆၼၼ်ႉ လႆၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၾူၼ်တူၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ သမ်ႉပေႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ႁေႃႇၸၢႆးၶႃး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – Mong Yawng On-air

တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်ႁိုဝ်ႉ တေၶဝ်ႈၶၢဝ်းၾူၼ်းမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပႃးမၢၵ်ႇႁဵပ်း သမ်ႉမီးလူမ်ႉလႅင်ႉၽတ်ႉပႃးထႅင်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝတ်ႉၵျွင်း ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁၢႆးလူင် ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီးဢွင်ႈတီႈၶုတ်းၶမ်းလႄႈ ပေႃးဝႃႈၾူၼ်တူၵ်းမႃးပီႊလႂ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉၵႆႉထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ၼႂ်းၼႃး၊ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ လိၼ်ငႂ်ႈလိၼ်ၵူမ်ႇ ဢၼ်ၶုတ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ၶမ်ၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း၊ ၸွမ်းၼႂ်းၼႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သၢႆၼမ်ႉဢၼ်သႅၼ်ႈသႂ်၊ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းထီႉ 19 July 2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 21 July 2021 ၼႆႉ ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႅင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း