ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 100 ပၢႆ

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈဝဵင်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆ လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းပႃးရ်ဝၢၼ်း (Parwan) မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ (Afghanistan) ပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈလၢႆသိပ်းၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 လင် လႆႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ လႅပ်ႈတေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လၢႆပၢၵ်ႇၵေႃႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉၸွႆႈၵၼ်ၶူၼ်ႉႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ ၼႂ်းငႂ်ႈလိၼ် ဢၼ်ႁိူၼ်းယေး လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ လွင်ႈလူႉသုမ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ယင်းပႆႇၼပ်ႉၵႃႈၶၼ်မၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 45 ပီႊ လၢတ်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းလီ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်း ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼႆႉ မီးပီႈၼၢင်း လႄႈ ပီႈၶူၺ် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် လႄႈ လၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈ တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵဝ်ၶႃႈ လႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵဝ်ၶႃႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃ တင်းမူတ်း11 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AFP

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈပဵၼ်သဵင်လဵဝ်ၵၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ယူႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလၢႆးတၢင်း တႃႇတေၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လႆႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် လိူဝ်သေ ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ပႂ်ႉၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵမ်ႈၼမ် ယွၼ်ႉႁိူၼ်းယေး ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈ ႁႅင်းၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈသင်ႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈၵၼ်သွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉႁၢႆဝႆႉလႄႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းပၼ်ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁႂ်ႈမီးတီႈလိုဝ်ႈသဝ်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈၸဵတ်း (July) ပူၼ်ႉမႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇ ၼိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပဵၼ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ 16 ၵေႃႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း