ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ ဝေးလ်သ် (Wales) ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢမ်းထိုင်မိူင်း ၾရင်ႇသဵတ်ႇ

လူမ်ႉလႅင်ႉ (Dennis) ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈ မိူင်း တီႈမိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ ဝေးလ်သ် (Wales) လၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇယူႇပိုၼ်ႉတီႈသုင်။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 February 2020 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇလူလွမ် ၽေးသၽႃႇဝ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢင်းၵိတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈသင်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လႄႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၼမ်ႉတိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇထူမ်ႈထႅင်ႈ (594) ဢွင်ႈတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼိူဝ် မိူင်းဢင်းၵိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းၸၼ် ဝၼ်းထီႉ 17 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼမ်ႉလႆႈထူမ်ႈတီႈ ဢွင်ႈတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈၼိူဝ် မိူင်းဢင်းၵိတ်း လႄႈ ဢၢႆလႅၼ်ႇၼိူဝ် ဢိၵ်ႇတင်း သၵွတ်ႉလႅၼ်ႇ သေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 18 February တီႈပွတ်းတွၼ်ႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇလူမ်ႉလႅင်ႉ တၢႆႉၾူၼ်း (Dennis) ၽတ်ႉၶဝ်ႈသႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း (60,000) ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉၶဝ်ႈထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၾႆးၾႃႉ ထုၵ်ႇတတ်းၶၢတ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢင်းၵိတ်းၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း (1,200) လၢၼ်ႉပွၼ်း ဢၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး (50,000) လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းထူပ်း ၽေးသၽႃႇဝ ၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thairath

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း