ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် လၢႆပွတ်းလၢႆတွၼ်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 02 August 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယွၼ်ႉလႆႈပဵၼ်ၽေး သၽႃႇဝ လူမ်းလႅင်ႉ သိၼ်ႇလႃႇၵူႇ (Typhoon Sinlaku) ၽတ်ႉၶဝ်ႈတီႈ ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းမိူင်းလၢဝ်း လႄႈ မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ပွတ်းတွၼ်ႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလိူၺ်း လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆၶဝ်ႈၵႂႃႇလူၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 100 ပၢႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇ ၼိူဝ်ၸိၵ်းၸွမ်ႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆၶဝ်ႈထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်း၊ ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမူႇဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းမီးႁိူၼ်း 2 ၸၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈယူႇတီႈၸၼ်ႉ 2 ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၢႆႈယူႇ ၼိူဝ်ၸိၵ်းၸွမ်ႁိူၼ်းသေ လႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်း၊ လင်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 300 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ – ၵဵင်းႁၢႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထွင်းလူၵ်ႈတတ်းၶၢတ်ႇပႅတ်ႈသေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈသုင် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ လူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇလမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ vnExpress ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ လူမ်းလႅင်ႉ သိၼ်ႇလႃႇၵူႇ (Typhoon Sinlaku) တႄႇၵေႃႇတူဝ် ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ မိူင်းၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းသေ တေမီးၾူၼ်လူမ်းၽတ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 – 05 August 2020 ၼႆႉလႄႈ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈသင်ႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တမ်ႇငႃႈ ၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇတင်းမူတ်း ႁိူဝ်း 3,000 လမ်း လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလွတ်ႈၽေးႁွၼ်ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း