ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 4,500 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World လၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ပွတ်းၵၢင် ဝၢႆးသေၾူၼ်တူၵ်းလူင်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

VTV သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း လၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ထုၵ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇဢမ်ႇယွမ်း 3 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းၶၢႆႉပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 4,500 ၵေႃႉ လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄၽေးသၽႃႇဝ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၾူၼ်တူၵ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းၵၢင် မီးၼမ်ႉၾူၼ်တူၵ်းလူင်း မွၵ်ႈ 200 – 500 mm” ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 4,500 ၵေႃႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၽၢႆႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလွင်ႈၾိင်ႈၾႃႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၾူၼ်လူမ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉသေ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယူႇႁိမ်းႁွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း