ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇ လႄႈ ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 June 2019 ၾူၼ်တူၵ်းလူင်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမ ၼမ်ၶိုၼ်ႈႁႅင်း လူၼ်ႉပူၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၽင်ႇယဝ်ႉ လႆၼွင်းထူမ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၵၢင်း ဢိူင်ႇႁူဝ်ပုင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၶႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းလူင်း ႁႃႇယႂ်ႇႁႅင်းဝႆႉ လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လႆလူင်းၶဝ်ႈတီႈၼႂ်းၼမ်ႉမ သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉမ လူၼ်ႉပူၼ်ႉဢွၵ်ႇၽင်ႇ ၼွင်းထူမ်ႈၶဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၼႃး လႄႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဢေႃႈ ၊ ႁိူၼ်းၸိူဝ်းပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်လိၼ် တႅမ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၼမ်ႉတေထူမ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ ၊ သတ်းလဵင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပႃးၵႂႃႇ ၸွမ်းၼမ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼွင်းႁႅင်းဝႆႉ မၢင်တီႈၵေႃႈ ၼမ်ႉပဵင်းတီႈၶႃလူင်ၵူၼ်းလူင် မၢင်တီႈၵေႃႈပဵင်းႁူဝ်ၶဝ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇဝႆႉ ၊  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ မႆႉႁႅင်ႈ မႆႉလိပ်း လႄႈ ယုၵ်းယၢၵ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း လႆပႃးၸွမ်းၼမ်ႉသေ ၶင်ႉဝႆႉ ၸွမ်းသဵင်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၸွမ်းႁွင်ႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉတင်းၼမ် ၼႆ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းလူင်း ႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်မိူၼ်ၵၼ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်ႈသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းသိုဝ်ႉ/ၵူၼ်းၶၢႆၵုၼ်ႇ ၵူႈလွင်ႈ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးပႆ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း