ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်လႄႈ ၼမ်ႉယိုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 5 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆၶမ်ႁိူၼ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၼႃႇလႄႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်ႈသုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽႃဢုတ်ႇႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်ႇပင်းလူမ်ႉလႄႈ တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 30 ပၢႆ သေ ဢဝ်ၽႃဢုတ်ႇတဵင်ၺႃးတၢႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈဢဝ်တၢင်း ႁႅင်းၵူၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၸွႆႈတေႃႉၶူဝ်းၶွင်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 12 (သဵၼ်ႈတၢင်းမူဝ်းလူင်ႇလေႇလူင်ႇလၢၼ်း) ၼၼ်ႉ တေမီးၼမ်ႉႁွင်ႈသၢႆၼိုင်ႈ လိုၵ်ႉၵေႃႈလိုၵ်ႉ ၵႂၢင်ႈၵေႃႈၵႂၢင်ႈ လႄႈ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼႆတႄႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈပူၼ်ႉႁွင်ႈ  ၶဝ်ႈပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉတႃႇသေႇ၊ ၼမ်ႉႁွင်ႈသၢႆၼႆႉ လႆႈဝႃႈလူၼ်ႉဢွၵ်ႇၽင်ႇၵူႈပီႊယဝ်ႉ လႄႈ ပဵၼ်ပႃးၼမ်ႉလၢႆႇ လၢႆလၢႆတီႈၵႂႃႇၶွၼ်ႈၸူးၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် September 2023 ၼႆႉၵူၺ်း ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် လၢႆလၢႆဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ မၢင်ၸိူဝ်းလႆႈသုမ်း ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ/ၶူဝ်းႁိူၼ်းၶူဝ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်မၼ်းၵေႃႈမီးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း