ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆတိုၵ်ႉၼွင်းထူမ်ႈသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇ

ၼႂ်းလိူၼ် August 2021 ၼႆႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇလႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းထူမ်ႈသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၾူၼ်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ တႄႇယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 22:00 မူင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ၼမ်ႉလွႆ လႆလူင်းယိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ လႄႈ ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်းထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:58 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆႈလူင်းၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း လုမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇပွၵ်ႉမၵႃႇႁူဝ်ၶမ်းသေ ၼွင်းထူမ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃးၼႆႉ ၸုမ်းၶႄၾႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လႆႈပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးၼမ်ႉထူမ်ႈဝႆႉယူႇ တင်းၶိုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵူဝ်မႄႈၼမ်ႉသၢႆ ႁူမ်ႈတင်း ႁွင်ႈၼမ်ႉၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းသေၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆတိုၵ်ႉၼွင်းထူမ်ႈသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇ

ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵၢမ်ႇလီသေ ဝၢႆးၾူၼ်ထၢတ်ႇၵႂႃႇဢိတ်းဢိတ်းယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၶိုၼ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၽွင်ႈယူႇ၊ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 August 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ ၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်း လႄႈ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်သေ လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ငႂ်ႈၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼႆႉ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူႈပီႊပီႊၼႆ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉၵႆႉၼွင်းထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၸွမ်း ပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇယူႇၵူႈပီႊပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း