ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၼမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းၾူၼ်မူတ်းသဵင်ႈ ယၢင်ႈၶဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းမႃးၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၼွင်းလူၵ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်ၶွင်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ သူၼ်ႁႆႈၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း (2)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် ႁူမ်ႈပႃးတင်း လူမ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၼွင်းလူၵ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈႁႆႈၼႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉၼွင်းလူၵ်ႈၼႆႉသေ ၶဝ်ႈႁႆႈၼႃး လႄႈ ၽၵ်းမီႇႁေႃ ၶူဝ်းသူၼ်ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႆႉ  ပႃႈလႃႉ လႆႈလူႉသုမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ 10 လင်၊ လုင်းၶတ်း + ပႃႈမူဝ်ႁွမ် 10 လင်၊ လုင်းသူႉလိၼ်း + ပႃႈမူဝ်ႁွမ် 18 လင်၊ လုင်းသုၼၼ်ႇတႃႇ + ပႃႈမီး 15 လင်၊ လုင်းဢွၼ်ႇ + ပႃႈၵႅၼ်ႇ 2 လင်ၶွၼ်၊ လုင်းၶမ်းဝႃႇ + ပႃႈယိင်း 10 လင်၊ ပေႃႈထဝ်ႈပၼ်ႇတ 2 လင်ၶွၼ်၊ လုင်းတေႇယ + ပႃႈၸိင်ႇ 2 လင်၊ ၸၢႆးဝုၼ်းလႅင်ႇ + ၼၢင်းပႅင်း 4 လင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၽၵ်းမီႇႁေႃၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႃႈၽိတ်ႈ ၸၢႆးလၢဝ် 12 ၶႂၢႆး၊ လုင်းလႃႉၶိၼ်ႇ + ပႃႈလဵၵ်ႉ 11 ၶႂၢႆး၊ ၸၢႆးဢိၼ်း + ၼၢင်းၶမ်းၼၢင်း 8 ၶႂၢႆး လႄႈ ၼၢင်းပႅင်း သမ်ႉထုၵ်ႇၼမ်ႉလူၵ်ႈၽိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်းတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင်သေ ၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼွင်းလူၵ်ႈလႄႈ ၽတ်ႉဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉတုမ်မႆႉ ၵႂႃႇပၢၼ်ႈၶူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလူၼ်ႉၶဝ်ႈထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွင်းႁွင်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတိုင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မိူၼ်ၵၼ်၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်းလူၵ်ႈထႅင်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း