ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၸွမ်းၾူၼ်လူမ်းတင်းၼမ် လႄႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ ၾူၼ်လူင်တူၵ်းၶဝ်ႈ မိူၼ်ၵၼ်သေ ၼမ်ႉ လႆႈထူမ်ႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 June 2020 ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် သေ ၼမ်ႉလၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လႆလူင်းၵႂႃႇၸူး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇပိုၼ်ႉတီႈ (လိၼ်တႅမ်ႇ) ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ၼၼ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉလႆႈထိူမ်ႈတၢင်း ဢိၵ်ႇတင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၾူၼ်တူၵ်းမိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 ပၢႆသေ ႁိူတ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၸမ်ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၊  ၾူၼ်တူၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ လူမ်းတႄႉဢမ်ႇပႃး ၊ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ပွၵ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ ၼမ်ႉၵႆႉထူမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ႁိူၼ်းတႃႇသေႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယူႇၼႆႉ လိၼ်မၼ်းတႅမ်ႇလိူဝ်တၢင်ႇတီႈဝႆႉ ၊ ပေႃးၾူၼ်ႁိူတ်ႇၵေႃႈၼမ်ႉယွမ်းလူင်းဝႆးယူႇ ၊ ပေႃးၼမ်ႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇတႄႉ ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉသမ်ႉ တေပဵၼ်လိၼ်ၵူမ်ႇလိၼ်ငႂ်ႈ လႄႈ ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ၶူဝ်ၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်း ၸွမ်းၼမ်ႉၾူၼ်တႄႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈငိၼ်းသင် − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် June 2020 ၼႆႉၵူၺ်း ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် ၽတ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လၢႆတီႈလၢႆတၢင်း လႆၼွင်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းသေဢမ်ႇၵႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈသမ်ႉ လႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၸွမ်းလူမ်ႉလႅင်ႉ ၽတ်ႉဢဝ်လင်ၶႃးႁိူၼ်း/လဵၵ်းမုင်း ပိဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

“ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်”
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း