ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းလႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼႆႉသမ်ႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းဝႆႉ လႄႈ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းလူၵ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ပိုၼ်ႉတီႈလိၼ်တႅမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈ၊ ပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း လႄႈ ပွၵ်ႉၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပွၵ်ႈၼႆႉသေ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉလႅဝ်ယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်ပီႊၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇႁႃႇလူင် မၢင်ပွၵ်ႈ ပႃးတင်းမၢၵ်ႇႁဵပ်း လူမ်းလႅင်ႉၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း  လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈလူႉသုမ်း ၸွမ်းၾူၼ်လူမ်းတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း