ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 August 2022 ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းဢမ်ႇထၢတ်ႇလႄႈ ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 12 August 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ပိုၼ်ႉတီႈ လိၼ်တႅမ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပွၵ်ႉပုင်းထုၼ်၊ ပွၵ်ႉတႃႈလေႃႉ၊ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း၊ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၵ)၊ ပွၵ်ႉသၼ်သၢႆး (ၶ) လႄႈ ပွၵ်ႉမႄႈၶွင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 August 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉသၢႆၶိုၼ်ႈသေ လႆၼွင်းလူၵ်ႈထူမ်ႈ ၸွမ်းပွၵ်ႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉသေ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉသၢႆၶိုၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်း ႁိမ်းၽင်ႇၼမ်ႉသၢႆ လႄႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈတႅမ်ႇ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉသတိသေယူႇသဝ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း