ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႅင်းတူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်း သီႇႁႃႈဝၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းႁႅင်း တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉၼႆ ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၽၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 8−12 June 2021 ၼႂ်းၵႄႈၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်းၼႆႉ ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းႁႅင်း မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈမီးပႃးလူမ်းလႅင်ႉ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွတ်း၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းပွတ်းၼိူဝ် လႄႈ မိူင်းၶၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်တေတူၵ်းၼမ်ႁႅင်းလိူဝ် တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ယူႇသဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁပ်ႉမိုဝ်းၽေးသၽႃႇဝပႃးလႄႈ ငိူင်ႉဝႄႈဢွင်ႈတီႈႁိမ်းတၢပ်ႈလွႆ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးလိၼ်ၵူၼ်ႇပင်း၊ ငိူင်ႉဝႄႈပႃးလွင်ႈယူႇသဝ်းႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UNHCR) လၢတ်ႈဝႆႉမိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် May 2021  ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႂ်းမိူင်း တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈထိုင် 120,000 ပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 8 June 2021 ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၾူၼ်တေၸၢင်ႈတူၵ်းလႄႈ ႁႅင်းၾူၼ်တေတူၵ်း ယူႇၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း (80%) ၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႅင်းမႆႈႁႅင်းၵတ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 23°C ထိုင် 34°C ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ႁႅင်းမႆႈႁႅင်းၵတ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 20°C ထိုင် 27°C လႄႈ မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ႁႅင်းမႆႈႁႅင်းၵတ်း ယူႇၼႂ်းၵႄႈ 21°C လႄႈ 34°C ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း