ၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

ယွၼ်ႉမီးၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵျွင်းမုၼ်းၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 May 2023 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆး ဝၼ်းမွၵ်ႈ 14:22 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလင်ၶႃးၵျွင်းသုင်းသွမ်း သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ဢၼ်မီးယူႇတီႈပွၵ်ႉ 2 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပိဝ်ၵႂႃႇတင်းလင်လႄႈ လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမိူတ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႈ မီးၾူၼ်လူင်လူမ်းလူင် တူၵ်းၽတ်ႉၶဝ်ႈႁႅင်းၼႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သိုင်ႇဝူင်းၵၢင်ႉၽိူင်း လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ 2 လင် ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၾူၼ်လူမ်း ၽတ်ႉၶဝ်ႈႁၢဝ်းႁႅင်း မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း