ၾၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း 5 မဵဝ်း ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထတ်းသၢႆတႃဝႆးဝႆး

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမီးပၼ်ႁႃသၢႆတႃၵေႃႈ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း လူၺ်ႈၶိူင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈသၢႆတႃလူႉၼႆႉ ယူႇႁိမ်းႁွမ်းတူဝ်ႁဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းႁဵၼ်းၵၢၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈဢၼ်တေလႆႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈ electronics ၶၢဝ်းယၢဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉၸၢတ်ႈပၼ်ၸွမ်းဝၼ်းၼၼ်ႉယူႇၸွမ်းသၢႆႁိူဝ်ႈလႅင်း လုၵ်ႈလႅတ်ႇလႄႈ လွတ်ႇၾႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသၢႆတႃ ၽိတ်းပိူင်သၽႃႇဝ တီႈဢၼ်ထတ်းႁၼ်လႆႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်တေလႆႈၾၢင်ႉသတိ လွင်ႈသၢႆတႃ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵႆႉၵႆႉလႆႈၵူတ်ႇထၢတ်းသၢႆတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁူႉ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်း ထုၵ်ႇလီ ၵူတ်ႇထၢတ်းသၢႆတႃဝႆးဝႆး

သင်ဝႃႈသၢႆတႃမီးပၼ်ႁႃၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ−

  1. တႃၸဵပ်း
  2. တႃမူဝ်း
  3. ႁူဝ်မဝ်း
  4. တႃသႅပ်ႇ တႃႁႅင်ႈ
  5. တူၺ်းႁၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈသွၼ်ႉ

ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈဢၼ်တေၵႆႉၵႆႉလႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ်သၢႆတႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ပၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တီႈဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိုဝ်း electronics မိူၼ်ၼင်ႇ ၾူၼ်း၊ computer ၊ Tablet သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်

ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ထုၵ်ႇလီၵူတ်ႇထၢတ်းပၼ် သၢႆတႃလႄႈ ၽိူမ်ႉပၼ်ႁႅင်းသၢႆတႃၵူႈပီႊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ ပၼ်ႁႃသၢႆတႃၵူၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လုၵ်ႉမႃးတီႈၵၢၼ်တူၺ်းၶိူင်ႈ electronics ဢၼ်မီးသႅင်သီသွမ်ႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးတေႃႇသၢႆတႃႁဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းတီႈဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁိူၼ်း(Work From Home) လႄႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈ Online ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်သႅင်ၾႆးသီႇသွမ်ႇၼၼ်ႉ ထွင်ႇသႂ်ႇ သၢႆတႃႁဝ်းႁိုင်ပူၼ်ႉတီႈၼႆၸိုင် ၸၢင်ႈပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈတေႃႇ လွင်ႈတူၺ်းႁၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် computer vision syndrome တေမီးၾၢင်ႁၢင်ႈ တႃၸဵပ်း လႄႈ တႃမူဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉပၼ်သၢႆတႃ ၽွင်းႁဵၼ်း−ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႃႈၾူၼ်း၊ Computer ၊ Tablet

  1. ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉသၢႆတႃ လွၵ်းလၢႆး 20-20-20 ၸႂ်ႉသၢႆတႃ 20 မိၼိတ်ႉယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီလိုဝ်ႈပၼ်သၢႆတႃသေ တူၺ်းပၼ်ႁိမ်းႁွမ်းတၢင်းႁၢင်ႇၵႆ 20 ထတ်း တႃႇၶၢဝ်းယၢမ်း 20 ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ။
  2. ၶဵင်ႇသႅင်ၾႆးၼႃႈၸေႃးႁႂ်ႈပဵင်းပေႃး။
  3. သႂ်ႇမၢၼ်ႇတႃဢၼ်မီးမၢၼ်ႇႁႄႉၵင်ႈသႅင်သီသွမ်ႇ (Blue Cut)။
  4. သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တူၺ်းႁၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸႅင်ႈလႅင်းၼၼ်ႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈၵူတ်ႇထၢတ်းပၼ်သၢႆတႃလႄႈ လိူၵ်ႈႁဵတ်းမၢၼ်ႇတႃႁႂ်ႈၵိုင်ႇငၢမ်ႇ တႃႇသၢႆတႃႁဝ်း တေတူၺ်းႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၶိုၼ်ႈလႄႈ တေၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်သၢႆတႃ ၼႆယူႇ။

ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်

မိူဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇၶိုၼ်ႈၵေႃႈ သၢႆတႃဢၼ်တူၺ်းႁၼ်ၼၼ်ႉ တေလူတ်း ယွမ်းလူင်းမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်သၢႆတႃပွတ်း တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇတႃ တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းပဵၼ်လုၵ်ႈတႃလူႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈဢၼ်ၵမ်းၵမ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ်သၢႆတႃၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈတူၺ်းႁၼ်လႆႈလီယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်းဢၼ် ၵူတ်ႇထတ်းသၢႆတႃၼႆႉ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉႁူမ်ႈပႃး ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းဢီးတႃ၊ သင်ၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉၽိတ်းပိူင်သႃႇၽဝၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႁႃမေႃယႃ သေ ယူတ်းယႃပၼ်သၢႆတႃလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈယႃႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇပဵၼ် လွင်ႈလူႉသုမ်းသၢႆတႃ ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ် မိူၼ်ၼင်ႇ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ လိူတ်ႈသုင် လႄႈ ၶႆမၼ်းသုင် ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ဢွၼ်တၢင်းတေၵူတ်ႇထတ်းသၢႆတႃ

တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသၢႆတႃလႄႈ ၵူတ်းထတ်းပၢႆးယူႇလီသၢႆတႃ ၵေႃႉဢၼ်တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၵၢၼ်ၵူတ်ႇထၢတ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၢၼ်း ၸင်ႇၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းသၢႆတႃ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼွၼ်းႁႂ်ႈဢိမ်ႇဢိမ်ႇ၊ ၵိၼ်ၼမ်ႉၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉမၢၼ်ႇတႃ (ဢၼ်မီးပႃႇဝႃႇ) ၼၼ်ႉ တေလႆႈထွတ်ႇမၢၼ်ႇတႃဝႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈ တေၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း 20 မိၼိတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

 

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ−ၼူၵ်ႉၵၢဝ်ႉလမ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် – www.sanook.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း