ၾၢင်ႉ! ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် လႄႈ ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတိတ်းတၢမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ ၽူႈလဵၼ်ႈ/ၸႂ်ႉ Facebook ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ၵူဝ်လႆႈႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယွၼ်ႉမီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွမ်၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ပွမ် ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်း လွင်ႈဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ် ၶေႃႈပူင်မၢႆ – 8/2021 ဝၼ်းထီႉ 10.08.2021 ထိုင် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢမ်ၶိူဝ်း ၽူႈၵွၼ်းသၢႆသိုၵ်း ၼႃႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ (လိၵ်ႈလပ်ႉ) “လွင်ႈတၢင်း ႁႂ်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သီႇပေႃႉ ၼႃႈတီႈတပ်ႉႁူးသူၼ်” ၼႆသေ Facebook ဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ “တႅတ်ႈ တေႃး” ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႃးလႃး။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႃႇတေၵႅတ်ႇၶႄ ၼႃႈတီႈတပ်ႉႁူးသူၼ် ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈယဝ်ႉ လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉႁူးသူၼ်ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၵေႃႉ တေလႆႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ႁိူၼ်းၸႅၼ်ႇ/ ၵူႈႁိူၼ်း မီးၵူၼ်းယိင်း ဢဝ်ၵူၼ်းယိင်း မီးၵူၼ်းၸၢႆး ဢဝ်ၵူၼ်းၸၢႆး တေဢမ်ႇလႆႈလုတ်ႈႁၢမ်းလႃးလႃး၊ ပေႃးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ပႂ်ႉယူႇၸွမ်းတပ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ်ၵႂႃႇလႆႈပႆလႆႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇသၢႆသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ႁဝ်း ၼႆယူႇ။

လွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်းပွင်ႇလႅင်းထိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈ ယူႇၽၢႆႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးပေႃႇလသီႇ တေတဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ RCSS/SSA တိုၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ထွတ်ႈမျၢတ်ႈသီႇယိူင်ႈ 1. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 2. ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ 3. ၽႃႇသႃႇ၊ 4. သႃႇသၼႃႇ လႄႈ လၵ်းၼမ်း (6) ၶေႃႈ 1. လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ 2. သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ 3. တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ 4. ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း၊ 5. သၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ 6. လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်မီးၵူၼ်း ဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်း သေၸုမ်းၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပွမ်၊ ၽိုၼ်လိၵ်ႈပွမ်၊ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပွမ်ပိုၼ်ၽႄႈ တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆႉ တိုၼ်းပဵၼ်လွင်ႈယႃႉၵဝ်း လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ RCSS/SSA တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ပဵၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢၼ်တေႉၼႆၸိုင် တိုၼ်းပိုၼ်ၽႄႈတၢင်း website www.taifreedom.com လႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယူႇယဝ်ႉ။

Facebook Page ဢၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးမိူၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ-

ၽႃႇသႃႇတႆး => https://www.facebook.com/TaiFreedomShan/

ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ => https://www.facebook.com/TaiFreedomBurmese/

ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ =>https://www.facebook.com/TaiFreedomEnglish/

ဝီးတီးဢူဝ်း => https://www.facebook.com/TaiFreedomVideos/

ရေႇတီႇဢူဝ်ႇ => https://www.facebook.com/TaiFreedomRadio/

ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသၢႆႉ (Website) ပဵၼ် => https://www.taifreedom.com/

ၼိူဝ်ယူႇထုပ်ႉ (Youtube) သမ်ႉ => https://www.youtube.com/c/TaiFreedomVideos

ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႄႈ သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ်၊ ဝွၵ်း၊ မွၼ်းၵႂၢမ်း ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈတီႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ။

ဢီးမေးလ် (E-Mail) => [email protected]

ID: Line လႄႈ Wechat => taifreedommedia

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း