ၾႃႉၽႃႇၵူၼ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈပၢင်လွင်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၾႃႉၽႃႇၵူၼ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃးၶွင်း ဢိူင်ႇလူင်းပူဝ်း ဝဵင်းၼွင်တယႃး ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈမွၵ်ႈ 16:45 မူင်းၼၼ်ႉ လုင်းၺုၼ်ႉ + ပႃႈမူၼ်း သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃး ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းမႃးၼႆလႄႈ ပႃႈမူၼ်းၼႅတ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၼ်ႈၾူၼ် တီႈတႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၵၢင်ၼႃး ၾႃႉသမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႇၽႃႇသႂ်ႇပႃႈမူၼ်း ဢႃႇယု 41 ပီႊ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းၼွင်တယႃးလၢတ်ႈၼၼ်ႉ တီႈၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပႃႈမူၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးႁွႆးၾႆးမႆႈၶူၼ်ႁူဝ်ၸွမ်းၵွင်ႇၵေႃႈ ႁိမ်းၶၢင်ႈမိၼ်ႇႁူၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ၸွမ်းၵႅမ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉ လႄႈ ၸွမ်းဢူၵ်းၽၢႆႇၶႂႃမီးႁွႆးၾႆးမႆႈဝႆႉသေ တူဝ်ၵေႃႈလမ်ၵမ်ႇတင်းတူဝ် လူမ်ႉတၢႆဝႆႉယူႇတႂ်ႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် လုင်းၺုၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ပႃႈမူၼ်းသူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသီႇၵိပ်ႇဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

လုင်းၺုၼ်ႉ လႄႈ ပႃႈမူၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃးၶွင်း ဢိူင်ႇလူင်းပူဝ်း ဝဵင်းၼွင်တယႃးသေ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၾႃႉၽႃႇၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းၼႃးလုင်းပၢၼ်းသီး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ၵႃးၶွင်း ယွၼ်ႉဝႃႈလုင်းၺုၼ်ႉပႃႈမူၼ်းၶၢတ်ႇၼႃးလုင်းပၢၼ်းသီးသေ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဝဵင်းၼွင်တယႃး တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း