ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းတၢႆ 100 ပၢႆ ၼႂ်း 2 ၸႄႈမိူင်း တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး

ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း လႄႈ ၾႃႉၽႃႇၼႂ်း 2 ၸႄႈမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆဢမ်ႇယွမ်း 100 ပၢႆ တီႈၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 25 June 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၽေးသၽႃႇဝ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝ ၽူၼ်တူၵ်းၾႃႉၽႃႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းပီႇႁႃႇ (Bihar) ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 83 ၵေႃႉ လႄႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢုတ်ႇတႃႇရ် ပရႃႇတဵတ်ႉ (Uttar Pradesh) ၵေႃႈ လႆႈပဵၼ်းၽေးသၽႃႇဝ ၾႃႉၽႃႇ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆထႅင်ႈ 22 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၾႃႉၽႃႇတၢႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉမီး 105 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈမိူင်းဢုတ်ႇတႃႇရ် ပရႃႇတဵတ်ႉ (Uttar Pradesh) ယင်းမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇ ႁႅင်းၾႃႉၽႃႇထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းပီႇႁႃႇ (Bihar) တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇမီးလၢႆးငၢၼ်း လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၽေးသၽႃႇဝ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၾႃႉၽႃႇတၢႆၼႆႉသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 5,300 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 7,300,000 (ၸဵတ်းလၢၼ်ႉသၢမ်သႅၼ်ပျႃး) ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈမိူင်းပီႇႁႃႇ (Bihar) လႄႈ ၸႄႈမိူင်းဢုတ်ႇတႃႇရ် ပရႃႇတဵတ်ႉ (Uttar Pradesh) သွင်ၸႄႈမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းလႅၼ်လိၼ် ၶႅၼ်ႈမိူင်း ၵၼ်တင်း မိူင်းၼီႇပေႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၽေးသၽႃႇဝ ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းႁူဝ်ႁိုဝ်ႉ ၾူၼ်တႄႇတူၵ်းၸိူင်ႉၼႆႉ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ၵူႈပီႊပီႊ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လူႉတၢႆယွၼ်ႉၾႃႉၽႃႇ 2,885 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းပီႊ 2018 မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 2,357 ၵေႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈသူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း