ၾႆးမႆႈတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 8 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 23 : 20 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလၢၼ်ႉဢူဝ်ႇပႃးမႃး တီႈပေႃႉလိၵ်ႈ ၶပ်ႉလိၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼႃႈ ၵျွင်းထမ်ႇမႃႇယူင်ႇၵၢင်ဝဵင်း ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ယွၼ်ႉၵူၼ်းတီႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ တူမ်ႈၶဝ်ႈသွႆးဝႆႉ လူၺ်ႈမေႃႈၾႆးၾႃႉသေ ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈ ဢမ်ႇပိၵ်ႉၾႆးလႄႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆးတူမ်ႈၶဝ်ႈသွႆးၼၼ်ႉ မႆႈလိူတ်ႇႁႅင်းသေ ၸင်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးမႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢဝ်ၵႃးၶႄၾႆး 1 လမ်း လႄႈ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉ 1 လမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆးယဝ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23 : 40 မူင်း ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။  

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈသေ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၾႆးၼၼ်ႉ မီးသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 45 သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – ဢဝ်မႃးၼႂ်း Facebook

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း