ၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ (12) လင်

မိူဝ်းဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 January 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၾႆးမႆႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈလႄႈ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း (12) လင် ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းၾႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈပွၵ်ႉမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး (7) လမ်း တၢင်ႇၼမ်ႉသေ ၵႂႃႇၶႄႁူတ်းၾႆးသေတႃႉ ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတၢင်းၵဵဝ်ႇၵႅပ်ႈၼႃႇ လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆးတႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူး တီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ ၾႆးၸင်ႇလႆႈမႆႈၵႂႃႇ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း (12) လင် ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးတေဝႃႈတႄႉတႄႉမၼ်း ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၸမ်ၵၼ်တင်းၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆးၵူၺ်း ၊ ပေႃးဢဝ်လူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇၼႆ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ (8) မိၼိတ်ႉၵေႃႈၽႅဝ်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵဵဝ်ႇ တႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈ ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉၵႅပ်ႈလႄႈ လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင်  ၊ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်လွတ်ႇၼမ်ႉ ယူႇတီႈၵႆၵႆသေ ႁူတ်းၶႄၾႆးၵူၺ်း ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွတ်ႈၾႆးသမ်ႉလုၵ်ႉႁႅင်းလႄႈ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 3 : 10 မူင်း ၸင်ႇတေၶႄၾႆးမွတ်ႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း (12) လင် ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးႁိူၼ်းသွင်ထပ်ႈ ၊ ႁိူၼ်းၽႃလၢႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်” ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၾႆးမႆႈလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း (12) လင် တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်ႉသင်လႄႈၾႆးလႆႈမႆႈ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်လူႉသုမ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၾႆး မီးၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း မွၵ်ႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႆယဝ်။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း