ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈသုင်းသွမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ (2) လင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 05 April 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17 : 10 မူင်း လုၵ်ႉတီႈၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇ သေ လၢမ်းမႆႈပႃး ဢွင်ႈတီႈသုင်းသွမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ  (2) လင် ဢၼ်မီးတီႈဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလူင် ၸွမ်ယွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တႅၼ်းၽွင်းၸႄႈမိူင်း၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈဝဵင်း၊ ပလိၵ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ဢဝ်ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉသေ ၸွႆႈၵၼ် ႁူတ်းၶႄၾႆးယဝ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 19 : 50 မူင်း ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၾႆးမႆႈဢွင်ႈတီႈသုင်းသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၼႆႉသေ ဢွင်ႈတီႈသုင်းသွမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးသေတႃႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း သင် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ  လုၵ်ႉတီႈၾႆးမႆႈပႃႇထိူၼ်ႇသေ လၢမ်းမႆႈပႃး လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ လႄႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇၵုင်းသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း