ၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ဝဵင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ဝဵင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 08 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 02 : 15 မူင်း ၾႆးမႆႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ဝဵင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၶႃႈ၊ ႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ၾႆးလႆႈမႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းလီလီ၊ ဢွင်ႈတီႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းတိူၵ်ႈမီႇတိူဝ်ႇၾႆးၾႃႉ လႄႈ ၵူၼ်း တင်းၼမ်တႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉသွတ်ႉသေ ၾႆးၸင်ႇတေလုၵ်ႉမႆႈ ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈၼႆဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၵူႈၵျွင်းၵျွင်း၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ၊ ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးသမ်ႉလုၵ်ႉမႆႈႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၾႆးတႄႇ မႆႈတီႈ ၸၼ်ႉၼိူဝ်ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈၶႄၾႆးသင်  ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး (3) လမ်း၊ လူတ်ႉၵႃး ၶႄၾႆး ပွၵ်ႉၵုင်းၺွင်ႇ (1) လမ်း၊ လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး ပွၵ်ႉၵွင်းလၢင်း (1) လမ်း၊ လူတ်ႉၵႃးၶႄၾႆး သၢမ်လႅင်းၶမ်း (1) လမ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (6) လမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈႁူတ်းၶႄၾႆးလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 04 : 30 မူင်း ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ဝဵင်း တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈပရိယတ်ႉတိ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵျွင်း သွင်ၸၼ်ႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ (50) ပၢႆ ယူႇသဝ်းဝႆႉသေ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇတင်းလင်၊ ၶူဝ်းၶွင်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းၾႆးတင်းၼမ်သေတႃႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၾႆး မႆႈပႃႇထိူၼ်ႇသေ လၢမ်းမႆႈပႃး ဢွင်ႈတီႈသုင်းသွမ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ  (2) လင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝတ်ႉၽြႃးထၢတ်ႈလူင်ၸွမ်ယွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၵွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း