ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵုၼ်ႇယွႆႈယႅမ်း လႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၽေးၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လႄႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇႁိူၼ်း 2 လင်သေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႇမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်း ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈႁိူၼ်း လုင်းၼေႇ + ပႃႈၽိဝ် ဢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ၵုၼ်ယွႆႈယႅမ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈမႆႉဢုၼ်လဝ်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ −  လွင်ႈၾႆးမႆႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၾႆးၾႃႉ သွတ်ႉၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းဝႆႉလႄႈ ၽိူဝ်ႇတၼ်းႁၼ်ၵေႃႈ ၾႆးပေႃး လုၵ်ႉႁႅင်းယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈၶႄၾႆးယူႇၶႃႈ ၊ ၵႃးၶႄၾႆး (မီးတၢတ်ႉ) လၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႈမႃးၸွႆႈယူႇၶႃႈ ၊ ၾႆးတၼ်းမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇ 2 လင် လင်ၼိုင်ႈပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇ လင်ၼိုင်ႈပဵၼ်ႁိူၼ်း မႆႉ (ႁိူၼ်းၸၼ်ႉလဵဝ်) သေ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လုင်းၼေႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈတိၼ်ပႃး လႄႈ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈ သၢႆၸႂ် ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈတႄႉဢမ်ႇမီး − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 2 လင် တီႈလၢင်းၶိူဝ်း

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼႆႉ တေႃႈၼႃႈ ပၢပ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ (လၢၼ်ႉလူင်) လႄႈ ၸမ်ႁိမ်းတိုဝ်ႉတႃ တႃႈႁိူဝ်း မႆႉဢုၼ်လဝ်း ဢၼ်မၢၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၶူဝ်သေ မီးပုင်းၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဝႆႉတင်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၾႆးလၢမ်းၵႂႃႇ ထိုင်ဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 July 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈတီႈလၢၼ်ႉၶၢႆၾူၼ်း Sky Mobile တီႈပွၵ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း