ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:35 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမွၼ်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းၾႆးလုၵ်ႉမႆႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မေႃႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းပွင်ႇလႅင်းမႃးတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈသေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈမွတ်ႇၾႆးၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆး ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ  ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉသေ ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉ ႁူတ်းၶႄၾႆး လႄႈ ၾႆးၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈလႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၾႆးလင်ၼိုင်၊ ၵူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း သတ်းလဵင်ႉၸွမ်းႁိူၼ်းတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၼ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သင်လႄႈၾႆးမႆႈ၊ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းၾႆးၼၼ်ႉ မီးသင်လၢႆလၢႆ ၵႃႈၶၼ်တူၵ်းမႅၼ်ႈ သၢင်ႉငိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

Photo – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း