ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇထႅင်ႈ 96 လင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ထႅင်ႈ

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Chin Journal ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူင်းၶျၢင်း ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Chin Journal ဝႃႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်း ၾႆးမႆႈယူႇၶႃႈ၊ တီႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 16:30 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾႆးမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉသေတႃႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 28 November 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸုတ်ႇၽဝ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ Thantlang Placement Affairs Committee ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၾႆးမႆႈဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 November 2021 ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ St. Nicolas Catholic ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉ ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈပွၵ်ႉ 3 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ 96 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် September 2021 ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝဵင်းထၢၼ်ႇတလၢၼ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႃး လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉသျၢၼ်ႇ 4 လင် ဢိၵ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈလူႉသုမ်းၵႂႃႇတီႈၼႂ်းၾႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း