ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်လူႉသုမ်းတင်းၼမ်

ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆလၢႆလၢႆလွင်ႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၾႆးမႆႈလႄႈ လူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်း ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈႁိူၼ်း ဢၼ်ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ တၢင်းၶၢႆဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇၸုမ်းၶႄၾႆး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢဝ်ၵႃး 4 လမ်း ၵႂႃႇၸွႆႈၶႄလႄႈ ၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈယၢမ်း 10:35 မူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၼႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းပီႊမႂ်ႇၶႄႇ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသမ်ႉ ၸုတ်ႇမူၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းၵိဝ်ႇ ပူင်ႉပူင်ႉပၢင်ႉပၢင်ႉ၊ ၾႆးမႆႈယွၼ်ႉသင်ၼႆၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉ မၢင်ၸိူဝ်းတႄႉဝႃႈ မူၵ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ၶိုၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၼႆ ငိၼ်းၶဝ်ဝႃႈၵၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်တီႈၼႂ်းလၢၼ်ႉၵေႃႈ လူႉသုမ်းတင်းၼမ် လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးမႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းပဵၼ်ၽႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လႄႈ တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းၶႄၾႆး ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃး ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း