ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 11 November 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:30 မူင်း ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 12 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ပဵၼ်ဢၼ်လူႉသုမ်းတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈပဵၼ်မႃးလွင်ႈၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသွတ်ႉ တီႈၶိူင်ႈၸၼ်ၾႆးၼႂ်းႁိူၼ်း ဢူးမဵဝ်းဝိၼ်း လႄႈ ၸင်ႇလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၵႂႃႇၶႃႈ၊ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းဢူးမဵဝ်းဝိၼ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႈ ၸွႆႈၵၼ်ႁူတ်းၾႆး ႁႂ်ႈမွတ်ႇယူႇ၊ လွင်ႈၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ၊  ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်လူႉသုမ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆယူႇ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပိုတ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢူးမဵဝ်းဝိၼ်း (ပ) 133/2019၊ မတ်ႉတႃ 285 ဝႆႉယူႇ လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ-Nay Myo”
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း