ၾႆးမႆႈႁူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႃႇ 2,500 ပၢႆ လႆႈသိုပ်ႇထူပ်းၽေးၾႆးထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သေ လႆႈယူႇသဝ်းဝႆႉဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈ (ဢွင်ႈတီႈယူႇ/ႁိူၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း) လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 2,500 ပၢႆ ႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းထႅင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:10 မူင်း ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႆႈ ယွၼ်ႉၾႆးတဵၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၾႆးသိုပ်ႇလုၵ်ႉမႆႈလၢမ်းၵႂႃႇၸူးႁိူၼ်း တႃႇ 663 လင် လႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 2,565 ၵေႃႉ လႆႈသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈတၼ်းလႆႈၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၶူဝ်းသင် လိူဝ်သေၶူဝ်းဢၼ်ၼုင်ႈၸပ်းတူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးၸူဝ်းၼၢႆႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ − တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇၼႆႉ မီးဢွင်ႈတီႈယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 875 လင် ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆး 663 လင်၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ တေမီး 3,330 ပၢႆ လႄႈ လႆႈသိုပ်ႇထူပ်းၽေးၾႆးထႅင်ႈ တႃႇ 2,565 ၵေႃႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈတမ်းတီႈယူႇဝႆႉပၼ်ၸူဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈ တီႈၵျွင်းထမယူင်ႇဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈတၢင်ႇဢွင်ႈတီႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ − ဝႃႈၼႆ။

ၾႆးမႆႈႁူင်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇတႃႇ 2,500 ပၢႆ လႆႈသိုပ်ႇထူပ်းၽေးၾႆးထႅင်ႈ

ၽၢႆႇၶႄၾႆး ဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ − ၾႆးၼႆႉလုၵ်ႉမႆႈမႃးတီႈႁိူၼ်း တေႃႇၽိဝ်ႇၼူႉၶျေႇ လႄႈ တေပဵၼ်ၾႆးတဵၼ်းလူမ်ႉသေ ၵႂႃႇမႆႈၺႃးၸွမ်းၽႃ (ဢၼ်ဢဝ်မႆႉဢဝ်ၶႃးႁႄႉဝႆႉ) လႄႈ ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုၵ်ႉမႆႈလၢမ်းၵႂႃႇ၊ တင်းၽၢႆႇၸုမ်းၶႄၾႆးၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈမွတ်ႇၾႆးသေ ၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:10 မူင်း၊ ဢၼ်လူႉသုမ်းပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 28 လၢၼ်ႉပျႃးၼႆႉ၊ တေႃႇၽိဝ်ႇၼူႉၶျေႇ ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႆႉမဝ်မၢင်လွင်ႈၾႆး လႄႈ လႆႈထုၵ်ႇပိုတ်ႇဢမူႉဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး − ဝႃႈၼႆ။

ဢူးၵျေႃႇဝိၼ်းလၢႆႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈၾႆးတႄႇလုၵ်ႉမႆႈၼၼ်ႉ တင်းႁိူၼ်းၶႃႈသေ ၵူၺ်းၶႅၼ်ႈၵၼ်တၢင်းၵူၺ်းၼႃႇ၊ မိူဝ်ႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းလႆႈ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်သင်သေဢိတ်း လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းလႆႈလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၾႆး၊ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ထုၵ်ႇလီၸွႆႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်လၢႆလၢႆလွင်ႈ၊ ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ၊ သုတ်းတႃႇႁႄႉၵင်ႈယုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ − ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပေလႅင် ၵူႊမိူင်းမိူင်း (ICRC) လႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် 875 ထူင်၊ ၼမ်ႉမၼ်းၵိၼ် လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ယူႇၼႆ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူင်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် (10 ဝၢၼ်ႈပၢႆ) လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လႄႈ လႆႈယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 November 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးလူင်သေ ၵႂႃႇတၢင်ႇဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် မွၵ်ႈ 600 ထူင် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − RFA
Photo – Myanmar NOW, မိူဝ်ႈၾႆးပႆႇမႆႈႁူင်းပၢႆႈၽေး

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း