ၾႆးမႆႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တၢႆယဝ်ႉ 52 ၵေႃႉ

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းယႃ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ် လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈတၢႆယဝ်ႉ 52 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် လႄႈ ၵူၼ်းတၢႆတေတိူဝ်းၼမ်ထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 July 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Al Jazeera ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းယႃ ဢၼ်းလ်-ႁုတ်ႉသ်သဵၼ်း Al-Hussein ၼႂ်းဝဵင်း ၼႃးသီႇရိယႃး (Nasiriya) မိူင်းဢီႇရၵ်ႉ (Iraq) ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆယဝ်ႉၼမ်ထိုင် 52 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁၢႆဝႆႉ ႁႃပႆႇထူပ်းၵိုတ်းထႅင်ႈတင်းၼမ်၊ လူၺ်ႈၾႆးတႄႇလုၵ်ႉမႆႈဢွင်ႈတီႈယူတ်းယႃတူဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၼိူဝ်ၵူႇၼွၼ်းမီး 60 ၵူႇၼွၼ်းၼၼ်ႉ လႄႈ ၵမ်ႈၼမ်တၢႆယွၼ်ႉၾႆးလုၵ်ႉႁုပ်ႇမႆႈတၢင်းတူဝ် ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် လႅပ်ႈတေလွတ်ႈသၢႆၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပိူင်ပဵၼ်လွင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်တေႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈၼႃႈႁူင်းယႃ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လွင်ႈလူႉသုမ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႄႈ မီးလွင်ႈၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်လူတ်ႉၵႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။

 

ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉတဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ (Oxygen) တႅၵ်ႇၼႆၵေႃႈ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးယူႇ၊ တူဝ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် တီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်းလ်-ႁုတ်ႉသ်သဵၼ်း Al-Hussein ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈယွၼ်းဢွၵ်ႇပူၼ်ႉတၼ်းႁဵင်းယဝ်ႉသေ၊ ယူႇတီႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းဢီႇရၵ်ႉ Mustafa Al-Kadhimi ၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉမၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼပ်ႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၼႂ်းပီႊ 2021 ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၾႆးမႆႈႁူင်းယႃ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ တဝ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းႁူင်းယႃ ဝဵင်းလူင်ပႅၵ်ႇတႅတ်ႇ (Baghdad) သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼမ်ထိုင် 82 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 100 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 တီႈၼႂ်းမိူင်းဢီႇရၵ်ႉတင်းမူတ်းမီး 1,438,511 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 17,592 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 1,313,552 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း