ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းသၢၼ်ၶေးမီး ၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆယဝ်ႉသေတႃႉ တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇမႆႈယူႇပဵၼ်ၵမ်းၵမ်း

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵုမ်ထိင်းလႆႈ လွင်ႈၾႆးလုၵ်ႉလၢမ်းမႆႈႁႅင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းတိုၵ်ႉမီးသႅင်ၾႆးတႅၵ်ႇမႆႈ သၢၼ်ၶေးမီးယူႇ ပဵၼ်ၵမ်းၵမ်းလႄႈ ၽၢႆႇၶႄၾႆးလႆႈၸႂ်ႉၾူမ်းၶႄၾႆး ပႂ်ႉႁူတ်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ။

ဢိင်လူၺ်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈႁူင်းၵဵပ်းသၢၼ်ၶေးမီး ၶွမ်ႇပၼီႇ  MINGTY CHEMICAL CO., LTD. ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်းၽလီး ၸႄႈတွၼ်ႈ သမုတ်ႇပရႃၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 July 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 03:10 မူင်း မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လူတ်ႉၵႃး လူႉၵွႆတင်းၼမ် တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးသႅင်ၾႆး ဢၼ်မႆႈသၢၼ်ၶေးမီး ပႆႇမွတ်ႇလႆႈမူတ်းသဵင်ႈၼၼ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် တိုၵ်ႉလႆႈပႂ်ႉၵုမ်းထိင်းႁူတ်းၼမ်ႉပၼ်ယူႇ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thairath ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:20 မူင်း ၼႆႉဝႃႈ ၸုမ်းၶႄၾႆး ယင်းတိုၵ်ႉလႆႈဢဝ်ၾူမ်းၶေးမီး (Foam fire extinguisher)  သႂ်ႇလေႃးၼမ်ႉသေ ႁူတ်းလေႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵပ်းသၢၼ်ၶေးမီးဝႆႉ တင်းၼမ်ၼၼ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ တိုၵ်ႉမီးသႅင်ၾႆးလုၵ်ႉတႅၵ်ႇမႆႈ ပဵၼ်ၵမ်းၵမ်းဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႄၾႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈပဵၼ်ၽေးၼႆႉ ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉမီး သၢၼ်ၶေးမီးမၢၵ်ႇမိူဝ်ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတဵမ်ၵႂႃႇ လႄႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေတႅၵ်ႇမႆႈၶိုၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၾႆးပေႃးတေဢမ်ႇတႅၵ်ႇမႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၾူမ်းၶေးမီး ႁူတ်းပၼ်ယူႇတႃႇသေႇ တေႃႇပေႃးထိုင် သၢၼ်ၶေးမီး ဢၼ်ပဵၼ်သၢၼ် Styrene Monomer ပေႃးတေၸၢင်ႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းမူတ်း ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆ 70 လင်၊ လူတ်ႉၵႃး 15 လမ်း ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 29 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ 1 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၶႄၾႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း 5 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇပၼ်ႇမူၼ်း ဢၼ်လႆႈၶၢႆႉပၢႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ဢမ်ႇလႅပ်ႈပဵၼ်ၽေးယႂ်ႇလူင်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ  MINGTY CHEMICAL CO., LTD. ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈယိုၼ်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 June1989 ယၢမ်းလဵဝ်မီးၵႂႃႇ 32 ပီႊ လူၺ်ႈငိုၼ်း တိုၼ်းလၢင်းယိုၼ်ႈတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ၶွမ်ႇပၼီႇ 70 လၢၼ်ႉဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း