ၾႆးမႆႈႁူင်းၵၢၼ် ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 43 ၵေႃႉ

ၾႆးမႆႈႁူင်းၵၢၼ် ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း ယၢမ်းၵူၼ်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းလီ တီႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆထိုင် 43 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 60 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 December 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း 05:22 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ  (4) ၸၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းၵၢၼ် ယဵပ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်း တီႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ဢၼ်မီးၵူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁူင်းၵၢၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ ပၢႆလႄႈ သမ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉလွတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းလႆႈလူႉတၢႆ 43 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်လူၺ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၵူၼ်းယူႇၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းသမ်ႉၵႅပ်ႈသေ လူတ်ႉၶႄၾႆး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၶႄၾႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလႆႈလုၵ်ႉမႆႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်းႁိုင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် မွတ်ႇၾႆးလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်တူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း  43 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 60 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႇပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလူင် ၼိဝ်းတေႇလီႇၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်း လႆႈထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇတင်းၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ တေသိုပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈတွပ်ႇတႅၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Thairath
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း