ၾႆးမႆႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတိုၵ်း

လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးတီႈၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၼမ်ႉတိုၵ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝ UWSA မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၾႆးမႆႈ လႄႈ လုသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:30 မူင်းၼၼ်ႉ သၢႆၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တီႈၼိုင်ႈသေ လႆႈလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၾႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢမ်းၵႂႃႇၸူး လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈ 4 လင်  (မီးပႃးလၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသၢၼ်) ၸိူဝ်းမီးႁိမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၾႆးလုၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈၸွႆႈၵၼ်ၶႄၾႆး တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ၊ လွင်ႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းသေတႃႉ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၾႆးၼၼ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ်တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ယူႇယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၼမ်ႉတိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵိင်ၽႄၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပၢင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈႁူဝ်ပၢင်ႇ လႄႈ မီးတိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း လႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇသေ လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လၢႆလၢႆလွင်ႈၵေႃႈ လႆႈပိုင်ဢိင်ၽၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇဝႆႉ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း