ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇသေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 30 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈမွၵ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉမိၼ်လူင်းတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇမႃးၸွမ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်လမ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးသေ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉမိၼ်လူင်း တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ၊ ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇမႃးၸွမ်းလႄႈ ၸင်ႇထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေႁိူဝ်းမိၼ် ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉတင်းၼမ်၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း တီႈၶူင်ႈႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်/ၸုမ်းလႂ် ပိုတ်းယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း