ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇမႃး (107) ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 22 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆၵၢၼ်မိၼ် PIA မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ (Pakistan) ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းလူင်းတီႈ ဝဵင်းၵႃႇရႃႇၶျီႇ (Karachi) ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းလူင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းၶီႇ ၸွမ်း (99) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ် (8) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ (107) ၵေႃႉ သေ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းလႃႇႁူဝ်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိၼ်ၵႂႃႇ ဝဵင်းၵႃႇရႃႇၶျီႇ၊ ၽွင်းၸမ်တေႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းၵႃႇရႃႇၶျီႇ ဢၢင်ႈတေမိၼ်လူင်းတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵျိၼ်းၼႃး (Jinnah) မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ  ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉလီလီ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီႇတီႇယႃႇ Midea ၶဝ် ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈသေ တၢင်ႇၼိူဝ် Online ဝႆႉ တႄႉ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် ႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းဝဵင်းၵႃႇရႃႇၶျီႇ မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇသေ လႆႈႁၼ်ၵႂၼ်းၾႆးမုတ်းဢွၵ်ႇ ၵႂၼ်းၵမ်ႇၵႂၼ်းလမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ် PIA မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တၢင်ႇၵူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 12 : 00 မူင်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတင်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉၼႆႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်းလီလီသေတႃႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သၢႆၵၢၼ်မိၼ် PIA မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈမၼ်း မီးပၼ်ႁႃၼႆ လႆႈပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းသၢႆၵၢၼ်မိၼ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇၶဝ်  ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။  

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ် ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ ၼႆႉသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းပႃႇၵိတ်ႉသ်တၢၼ်ႇ ဢိမ်ႇမရၼ်ႇၶၼ်း (Imran Khan) တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လႄႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈႁိူဝ်းမိၼ် လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – BBC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း