ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလိၼ်လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 January 2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပေႃးၸမ်ထိုင်ဝၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ တီႈမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇယဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Black Hawk ဢၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ထၢႆႇဝၢၼ်ႇၶီႇၸွမ်းသမ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလိၼ်လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ လူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Black Hawk ဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလိၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 2 ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 : 45 မူင်း လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ၽၢႆႇၵၢင်ႁၢဝ် ဝဵင်းTai Pei သေ တႄႇမိၼ်ၶိုၼ်ႈၵၢင်ႁၢဝ် ဢၢၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းတၢင်ႇတီႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ မီးၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇထႅင်ႈ 12 ၵေႃႉ ၶီႇၸွမ်းသေ ယွၼ်ႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလႄႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလိၼ် ႁိမ်းဝဵင်း Tai Pei သေ ပႃးၸဵမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈ Black Hawk တူၵ်းလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်ယူႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႈ ပႃႇမႆႉၼႃလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2010 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် UH-60M Black Hawk 60 လမ်း ၶၢႆပၼ်မိူင်းထၢႆႇဝၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလိၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၸွင်ႈၸႂ်ႈႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ၶၢႆပၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယင်းပႆႇလႆႈ ႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း