ႁိူဝ်းမိၼ်ရၢတ်ႉသျႃး ၵႅတ်ႇတရူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတူၵ်း ၸၢင်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း Su-27 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး ၼၼ်ႉ လႆႈမိၼ်ၶဝ်ႈၵႅတ်ႇတရူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ MQ-9 Reaper ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ထိုင်တီႈတူၵ်းလူင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ် ၼႆယူႇ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်လိုပ်ႈလမ်း Su-27 ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး 2 လမ်း လႆႈၶဝ်ႈၵႅတ်ႇတရူၼ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇ MQ-9 Reaper ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတူၵ်းၼႆႉ  လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဝၢႆးသေရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းမႃးလႄႈ ပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ၼႄႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင် လွင်ႈႁူပ်ႉတေႃႇၼႃႈၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ႁၢႆႉႁႅင်းမႃးထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၽၢႆႇတၢင်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉ ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉဝႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈႁွင်ႉထူပ်းၽွင်းတၢင်ရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇယႃႉၵဝ်းသင် တီႈတရူၼ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်တူၵ်းလူင်းၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပၢႆႈဢမ်ႇလႆႈလႄႈ တူၵ်းလူင်းၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းသင် တိတ်းၸပ်းၸွမ်းႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇယႃႉၵဝ်းသင်တီႈတရူၼ်းသေ လႆႈႁူၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၵႂႃႇလီငၢမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း