ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းလိၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ် လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ

ႁိူဝ်းမိၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းလူင်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 June 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်ၽၢႆႇတေႃႉသူင်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း 16 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ တူၵ်းလူင်းတီႈႁိမ်းဢၼီးၸၶၢၼ်း (အနီးစခန်း) ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လွတ်ႈၽေးလီ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သင်ၼႆ လႆႈႁၼ်ၸုမ်းၽၢႆႇၶႄၾႆးဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းတီႈႁိမ်း ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ (EPC) ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး၊ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁိူၼ်းမိၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉတင်းၼမ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇတူၺ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၽၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် ၵႂႃႇတီႈႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးၼႆႉ မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ ၶီႇၸွမ်းသေ လုၵ်ႉတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼေႇပျီႇတေႃႇ  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး၊ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးသေ ဢၢင်ႈတေလူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းလူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း