ႁိူဝ်းမိၼ်ၶႄႇ 37 လမ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 37 လမ်း သေ မိၼ်ၶဝ်ႈၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆႇဝၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းၶႄႇ 37 လမ်း ႁူမ်ႈပႃးႁိူဝ်းမိၼ် J-11 ၊ J-16 ၊ ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ H-6 မိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈၾႃႉထႆႇဝၼ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းထႆႇဝၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈႁိူဝ်းတိုၵ်း ပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းသေလႄႈ လႆႈပိုတ်ႇပၼ်ၼႃႈၾႃႉ တႃႇတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်ၶႄႇ ၶဝ်ႈမႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊမႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ၶႄႇ ၵႆႉၵႆႉပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈၾႃႉၶွင်ထႆႇဝၼ်ႇမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆးၵမ်းယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 June 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႄႇလႄႈတင်းရၢတ်ႉသျႃး လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႃႈၾႃႉ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း