ႁိူဝ်းမိၼ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၽေး ၽွင်းတိုၵ်ႉမိၼ်ၶိုၼ်ႈပႆႇႁိုင်

ဢိင်ၼိူဝ် သၢႆၵၢၼ်မိၼ် Ukraine International Airlines ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ပဵၼ်ၽေး တႅၵ်ႇပဵၼ် ၾႆးမႆႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ်မီးၵူၼ်းၶီႇ 167 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ထႅင်ႈ 9 ၼၼ်ႉ ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်း လိၼ်သေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်း ႁိူဝ်းမိၼ်လမ်းၼႆႉ လႅပ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 January 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 02:42 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ် boeing 737-800 Ukraine International Airlines သၢႆၵၢၼ်မိၼ် မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင် ထိူဝ်ရၢၼ်ႇ (Tehran) မိူင်းဢီႇရၢၼ်ႇသေ တေၵႂႃႇမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉမိၼ်ၶိုၼ်ႈ ပႆႇႁိုင်သင်သေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပဵၼ်ၾႆး လုၵ်ႉမႆႈတင်းလမ်း ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းလိၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ လႆႈႁူႉဢွင်ႈတီႈ ႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢႆလၢႆၽၢႆႇၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ထူပ်းႁၼ်သၢၵ်ႈၶိူင်ႈမိၼ် ဢၼ်ၾႆးဢမ်ႇမႆႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၶီႇႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁိူဝ်းမိၼ်တင်းမူတ်းတႄႉ လႅပ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တင်း 176 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တူၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းဢီႇရၢၼ်ႇ ဢဝ်ၶိူင်ႈမၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢီႇရတ်ႉၼၼ်ႉ လၢႆၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Matichon
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း