ႁိူဝ်းမိၼ် ဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶီႇၸွမ်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈဢၼ် ဢူးၺီႇပူႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမျၢတ်ႈဢေး ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ ၶီႇၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈဢၼ် ဢူးၺီႇပူႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း တွၵ်ႇတႃႇဝိၼ်းမျၢတ်ႈဢေး ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ ၶီႇၸွမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းတိုၵ်ႉလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိၼ်ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၶျွင်း ဝႃႈၼႆ၊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇ၊ ၽွင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်းၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေတႃႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တႄႉ မီးလွင်ႈလူႉလႅဝ် ဢိတ်းဢီႈ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ ၼႆႉ  ၶီႇႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉသေ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ဢၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇ ၶီႇၸွမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 45 မူင်း ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း ၽွင်းတိုၵ်ႉ လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ မိၼ်ၵႂႃႇ ဝဵင်းပူးတီႈတွင်ႇ ဝႃႈၼႆ၊ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း (2) ၵမ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်သင် ဝႃႈၼႆ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဝိၼ်းမျၢတ်ႈဢေး ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းပၼ်တီႈယူႇတႄႉ ဢၢၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တီႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁိူဝ်းမိၼ်မႅင်းမီႈဢၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ၽွင်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်မူႇလႂ် ၸုမ်းလႂ် ပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉ ပိုတ်းယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈႁိူဝ်းမိၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 February 2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 February 2020 ဝၢႆးသေ ၶိုၼ်းပိၵ်ႉပႅတ်ႈလႅင်း ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ၊ ယတေႉတွင်ႇ၊ မွင်ႇတေႃး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်း ပလတ်ႉဝ ယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်တပ်ႉလိၼ်၊ တပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း     

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း