ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် 2 လမ်း ထုၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇဢူဝ်ႇမၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမႄႇရီႇၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း ဢီႇရၼ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 June 2019 ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် 2 လမ်း ထုၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇဢူဝ်ႇမၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢီႇရၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းဢီႇရၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး 2 လမ်းၼၼ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၾႆး မႆႈဝႆႉ ၵႂၼ်းၵမ်ႇ ၵႂၼ်းလမ် ဝႃႈၼႆ။

ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး တၢင်ႇၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ် ၼႆႉ လမ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ၶွင်ၼေႃႇဝေး သေ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၶွင် Company Japan ၼႆယဝ်ႉ။

Ponpeo ၽွင်းတၢင်ၼွၵ်ႈမိူင်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းၵႄႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ လႄႈ ဢီႇရၼ်ႇ တေ လူတ်းယွမ်း လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇ ၵၼ်ၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈလဵဝ် Shinzo Abe ၽွင်းလူင်ၵျုႇပၢၼ်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ မိူင်းဢီႇရၼ်ႇယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢီႇရၼ်ႇ သမ်ႉယႃႉၽျၢၵ်ႈ ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃးတၢင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းမဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မိူၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ထိုင် ၵျုႇပၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး 2 လမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းဢီႇရၼ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႆႉ ၶေႃႈမုၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။
 
ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး 2 လမ်း ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းမဵဝ်းႁိုဝ် သေ ထုၵ်ႇယႃႉ ၽျၢၵ်ႈဝႃႈၼႆ ၊ ပၢင်လၢႆဢူဝ်ႇမၼ်ႇၼႆႉ မီးတီႈႁိမ်း  သၢႆၼမ်ႉ Hormuz သေ သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉ ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း လုမ်ႈၾႃႉ တၢင်းမူတ်း မွၵ်ႈ 30 ပိူဝ်းသႅၼ်း ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးသေ လႆႈထုၵ်ႇယႃႉၽျၢၵ်ႈယဝ်ႉ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းလိပ်းၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈမႃးမွၵ်ႈ 4 ပိူဝ်းသႅၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။


ၶေႃႈမုၼ်း – VOA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း