ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်း လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး 03:40 မူင်း (တူၵ်းမႅၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 04:40 မူင်း) ၼႆႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူင် 3 ၸၼ်ႉ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမၢတ်ႈၸဵပ်း တင်းၼမ် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်ႇပင်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းပီႇဝၼ်တီႇ (Bhiwandi) ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းမႁႃရၢတ်ႉသ်ထရ (Maharashtra) ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မီးၵူၼ်းတၢႆ 10 ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ 11 ၵေႃႉသေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် ထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်း လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်
photo- Google sources

ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပီႇဝၼ်တီႇၵေႃႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉ လႆႈၵူၼ်ႇပင်းလူႉၵွႆႇၵႂႃႇယဝ်ႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ၽွင်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈတႄႇၵူၼ်ႇပင်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႉၼႃႈမိူင်းၸမ်တေလႅင်းၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 25 ထိုင် 26 ၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ ၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼႆႉ ဢႃႇယုမီးၵႂႃႇ 30 သိပ်းပီႊယဝ်ႉသေ ပဵၼ်ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉ၊ ၸၼ်ႉထီႉ 3 ၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉလဵဝ်ၵူၺ်း မီးႁွင်ႈယူႇ 54 ႁွင်ႈ။ ယွၼ်ႉဢႃႇယုႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းၼႃႇယဝ်ႉသေ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူဝ်ႇမႄးၵုမ်းလူမ်းလႃးၶိုၼ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး  COVID-19 သေ ဢမ်ႇပဵၼ် မႄးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ မွၵ်ႈ 40 ၸုမ်း လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈပႃးၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် လႄႈ မႃၼူမ်ဢၢႆဢၼ်ၽိုၵ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ဢွင်ႇတီႈပဵၼ်ၽေးသၽႃႇဝၼၼ်ႉသေ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၸွႆႈႁႃႁၼ်ဝႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 25 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်ႇပင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း မီးယူႇ 11 ၵေႃႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼႆႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးၶဝ် တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းဢၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉ တၢင်းၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉပၢဝ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႆႉဝႃႈၼႆ။ 

ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉၶၢဝ်းၾူၼ်မႃးၸိုင် တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉမီးၽေးႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်ႇပင်းယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢႃႇယုဢႃႈသၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းဝႆႉႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈမၢင်လင်သမ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈသေ ၶူင်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းဝႆႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႆႉၵႆႉငိၼ်းဝႃႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၵူၼ်ႇပင်းယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Agencies

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း