ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 5 ၸၼ်ႉ လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း မီးၵူၼ်းၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉတၢင်းၼႂ်း ၸမ် 100 ၵေႃႉ

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 5 ၸၼ်ႉ လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းသေ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 90 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 24 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ AFP လႄႈ REUTER ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ 5 ၸၼ်ႉ လူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်း တီႈဝဵင်းမႃႇႁတ်ႉ (Mahad) ၸႄႈမိူင်းမႁႃႇရတ်ႉထရႃႇ (Maharashtra) ၸိုင်ႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 90 ၵေႃႉ လႆႈထုၵ်ႇႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇတဵင်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇႁႅင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်းၼမ် လႄႈ မႃဢၼ်ထုၵ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉ တႃႇၸွႆႈသွၵ်ႈႁႃၵူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းၶမ်ဝႆႉ တႂ်ႈႁိူၼ်းတိူၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ သွၵ်ႈႁႃႁၼ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ 28 ၵေႃႉယဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ်သေၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိုၼ်းၶမ်ဝႆႉ ဢၼ်ႁႃပႆႇထူပ်း ဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ 90 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶူၼ်ႉႁႃဝႆႉယူႇ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉမီးဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်ၵၼ်ယူႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢမ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – REUTERS

ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၵႂႃႇၼႆႉ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်း တင်းမူတ်းမီး 47 ႁွင်ႈ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈသင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉ ၶၢဝ်းၾူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ တီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၵႆႉၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈ၊ ႁိူၼ်းယေးလူမ်ႉၵူၼ်ႇပင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းႁပ်ႉမဝ် ႁဵတ်းၶူင်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း တၢင်းသုင် (5) ၸၼ်ႉ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၵဵပ်းတူဝ် တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း (80) ၵေႃႉ လႆႈတူၵ်း လူင်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း တီႈဝဵင်းၶျႅၼ်ၸူဝ် (Quanzhou) ၸႄႈမိူင်းၾူးၵျိၼ်း (Fujian) ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း