ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ၺႃးၸူၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးတီႈပွၵ်ႉၵုင်းၵလႃး ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၸူၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉပႃးၵႂႃႇမွၵ်ႈ 100 လၢၼ်ႉပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ မီးၵူၼ်း 6 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 3 လမ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း၊ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပႂ်ႉဝႆႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်း၊ ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်း၊ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းထဝ်ႈ 2 ၵေႃႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ ၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ (ၽူႈၸၢႆး) လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ (ၽူႈယိင်း) ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ၶဝ်တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၽုၺ်ႇသေႃးတိူၵ်ႈသေ ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်လၢတ်ႈၼႆ တေႁႅမ်ပႅတ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်မတ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁိူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢဝ်သႅင်မႃးၶၢႆ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝၢင်းႁိူၼ်းသမ်ႉၵႂၢင်ႈလႄႈ ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ၊ ၽိူဝ်ႇဝႃႈၵူၼ်းၸူၼ် 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ပၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆသႅင်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ  ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20 လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ ၶမ်း 30 ၵျၢပ်ႈ၊ သႅင် လႄႈ ၾူၼ်းမိုဝ်းထိုဝ် ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈယူႇ မွၵ်ႈ 100 လၢၼ်ႉပျႃး ၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်၊ လွင်ႈၸၵ်ႉၶုတ်ႈႁိမ်ဢဝ်လၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူင်ၼမ်မႃးယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း