ႁိူၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် DKBA ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA (ၸုမ်းလူင်းမိုဝ်း NCA) ဢၼ်ၵႆႉၵႂႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း လႄႈ လႆႈလူႉသုမ်းၵွႆတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 21 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 01:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း 4 လမ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁိူၼ်း  ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း မၢႆ−2 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ DKBA  ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၵျဵင်ႇၶျွင်း ဢိူင်ႇပျွင်ႇမထဵင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၽယႃးတူင်းသူႇ မိူင်းယၢင်း သေ ႁိူၼ်းလႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇလႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဢိၵ်ႇတင်း ႁိူၼ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆလင် ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ႁိူၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် DKBA ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈႁၼ် ၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ (ငွေမောင်းသံ) ထၢႆႇဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁၼ်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းမီးဝႆႉပႃးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၽွင်းၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်း ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယွင်ႈယေႃး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်မွပ်ႈဝႆႉပၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်း ၽွင်းၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 (ပီႊ 2020) ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးဝႆႉပႃးယူႇဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢမ်ႇလီသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸေႃးဢေႇဝၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ် လွတ်ႈၽေးၵၼ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ၊ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ၵေႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းပၼ် ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ၊ ႁူင်းႁဵၼ်း၊ ႁူင်းယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်ၼႃႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ယႂ်ႇဝႆႉတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

ႁိူၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉသုင် DKBA ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်တၢင်းၽၢႆႇ DKBA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈသင်ၸွမ်းသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27-30 December 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 5 ၸုမ်း (ပႃး DKBA) လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်သေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးလႄႈ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီၼမ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း