ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသႃးလိၼ်းၵျီး ထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 15 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်မဵဝ်းဢၼ်ယိုဝ်းၵႆ ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး မၢႆ (28) ၸႄႈတွၼ်ႈယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊၊

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်မဵဝ်းဢၼ်ယိုဝ်းၵႆ ယိုဝ်းသႂ်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 20:00 မူင်းသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၶိုၼ်းယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉၼႆႉသေ ယဵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈသေ လႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တေႃႇထိုင် 22:00 မူင်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ သွင်ၽၢႆႇၸွင်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉ ႁွတ်ႈမႃးထႅင်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီးထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ100 ပၢႆ ၵႂႃႇဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉတီႈ လေႇထၢၼ်ႇၵူင်း ဢၼ်မီးႁိမ်း သူၺ်ႇတွင်ႇဢူးၵူင်း ဢၼ်ႁၢင်ႇၵႆၵၼ်တင်းၸုမ်းပလိၵ်ႈဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉ မွၵ်ႈ 2 လၵ်းၼၼ်ႉသေ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်တႄႉဢမ်ႇႁူႉၼႆ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသႃးလိၼ်းၵျီး မၢႆ (28) ၵေႃႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၼႂ်း CDM သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈသိုၵ်း ၼႆယဝ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း